Contact
Menu

WA Schade

In geval de gemeente of provincie aansprakelijk wordt gesteld

Wanneer een provincie of gemeente (wettelijk) aansprakelijk wordt gesteld door een burger of bedrijf heeft deze hier vaak een WA-verzekering voor afgesloten. 

De aansprakelijkstelling valt dan vaak onder de dekking van de WA-verzekering. Meestal is sprake van een eigen risico deel. Schadeclaims die onder het eigen risico bedrag blijven zijn voor rekening van de provincie of de gemeente en worden niet afgewikkeld door de verzekeraar. 

Onze expertise

NODR kan helpen in dit proces door de correspondentie voor provincies en gemeenten over te nemen en aansprakelijkstellingen tijdig en correct af te wikkelen. Met de keuze voor de WA-Servicemodule dragen wij ook zorg voor de afwikkeling van schades die onder het eigen risico bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering blijven. Alle voorkomende correspondentie met de schadelijdende partij nemen wij dan van u over. We doen onderzoek naar de specifieke omstandigheden van het geval en geven een objectief oordeel over de schade.

NODR WA-service

De afdeling WA-Service verzorgt de afhandeling van wettelijke aansprakelijkstellingen. Het gaat dan met name om wegbeheerschades waarvoor een gemeente of provincie door een derde aansprakelijk wordt gesteld. De WA-Service betreft met name de aansprakelijkstellingen onder het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering die een provincie of gemeente heeft afgesloten. Als het een personenschade betreft of een schade boven het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering, verzamelen wij de relevante gegevens en leveren deze aan bij de verzekeraar. 

WA-servicemodule

De aansprakelijkstellingen die vallen onder het eigen risico van uw aansprakelijkheidsverzekering behandelen wij voor u. Alle voorkomende correspondentie met de burger die schade heeft geleden nemen wij van u over, wij doen onderzoek naar de specifieke omstandigheden van het geval en geven een objectief oordeel over de situatie.

Hoe wint NODR informatie in?

Om een volledig beeld te krijgen van de situatie ter plaatse en tot een juiste beoordeling van de aansprakelijkheid te komen, wint NODR informatie in bij de politie en/of getuigen. Over de staat van de weg, het beheer en onderhoud doen we dit bij de gemeente of provincie zelf. 

Hoe werkt NODR samen met haar opdrachtgever?

NODR handelt alle uit de aansprakelijkstelling voortvloeiende correspondentie en begeleiding met betrokken partijen af. De inspanningen van NODR beperken zich tot het buitengerechtelijke deel. Bij stagnatie, financiële of publicitaire risico’s voert NODR tijdig overleg met de opdrachtgever en adviseert desgewenst over de te nemen vervolgstappen. Ook kan NODR als onafhankelijk expert optreden en op grond van haar schade-expertise een aanvullend rapport uitbrengen over bijvoorbeeld de feitelijke toedracht of andere feitelijke omstandigheden ter plaatse. Op basis van alle informatie neemt NODR een standpunt in met betrekking tot de aansprakelijkheid die zij voorlegt aan de opdrachtgever.

Hoe wordt de relatie op de hoogte gehouden?

NODR heeft een digitale databank ontwikkeld waarin de opdrachtgever zijn dossiers kan raadplegen. Via internet heeft elke opdrachtgever 24/7 toegang tot zijn eigen specifieke schadedossiers. Ook vindt men hierin het beeldmateriaal en de gevoerde correspondentie.

Wat rapporteert NODR periodiek?

Ieder jaar levert NODR een overzicht van de in behandeling genomen dossiers en de resultaten hiervan. Afhankelijk van de aard van de vordering worden deze claims ingedeeld in categorieën als groenvoorzieningen, wegmeubilair en gladheid. In de jaarlijkse rapportage worden zowel de vorderingen per categorie inzichtelijk gemaakt, als ook aantallen claims onder het eigen risico, claims met letselschade, afgewezen claims en claims waar de aansprakelijkheid is erkend.

Bekijk ook