Reductie, bewustwording en compensatie

20 maart 2017

Duurzaamheidsbeleid NODR

NODR is 100% duurzaam. We doen dit door onze milieubelasting te reduceren en jaarlijks het overgebleven deel van onze CO2-uitstoot te compenseren. Ons duurzaamheidsbeleid is gericht op onze bedrijfsvoering, als ook op bewustwording van onze medewerkers.

In één zin is onze duurzaamheidsmissie:
Door middel van concrete maatregelen reduceert NODR de belasting op het milieu, de belasting die overblijft compenseren wij volledig.    

In samenspraak met de Climate Neutral Group hebben wij een inschatting gemaakt van onze CO2 uitstoot in 2017. Deze CO2-uitstoot vindt plaats doordat we: (1) auto’s gebruiken; (2) papier verbruiken bij onze werkzaamheden; en (3) gas en elektriciteit verbruiken in ons kantoorpanden.

Wij hebben focus aangebracht binnen ons duurzaamheidsbeleid en hebben vier onderwerpen vastgesteld waar maatregelen het meeste effect sorteren. De vier speerpunten zijn:

1- Investeren in duurzaam wagenpark
Met de inzet van duurzame productiemiddelen beperken wij de belasting op ons milieu. Ons leasebeleid is gericht op reductie van de CO2-uitstoot. Waar mogelijk gebruiken wij elektrische auto’s. Overige bedrijfsauto’s hebben minimaal een milieulabel B.

2- Terugdringen van papierverbruik
Medewerkers beschikken over twee werkschermen en werken bijna volledig digitaal. Hierdoor wordt er minder geprint. Het papierverbruik is drastisch teruggebracht en we verbruiken nu circa 30 kilo papier per maand.

3- Terugdringen van energieverbruik.
Zo’n 40% van onze uitstoot heeft betrekking op het gas- en elektriciteitsverbruik. Met kleine maatregelen reduceren we ons energieverbruik. Denk aan vervanging naar led-armaturen en inschakeling van sluimerstanden. Daarnaast maken we gebruik van een groene energieleverancier.

4- Medewerkers stimuleren in duurzaamheid.
Door middel van concrete maatregelen proberen we medewerkers te assisteren bij het meer bewust leven en werken en het woon/werk verkeer te verduurzamen. Dit valt uiteen in concrete initiatieven:

  • We geven medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken. Eén van de redenen om het thuiswerken te stimuleren is reductie van het woon-werk verkeer.
  • Last but not least vinden we de duurzaamheid (gezondheid en fitheid) van onze medewerkers belangrijk. Dit komt tot uiting door het creëren van een prettig werkklimaat en het stimuleren van het fietsgebruik. We doen mee aan het Nationaal FietsPlan.

Compensatie
Naast reductie en bewustwording vonden we het bij de totstandkoming van ons duurzaamheidbeleid ook belangrijk om het overblijvende deel te compenseren. Dit hebben we gedaan door te investeren in duurzame initiatieven. Via de Climate Neutral Group is het mogelijk om elke ton CO2 te compenseren door Gold Standards aan te schaffen. Met de aanschaf investeer je in duurzame- en sociaal verantwoorde projecten. Onze totale carbon footprint in 2016 was 14,4 ton CO2. Door de aanschaf van deze Golden Standards is onze uitstoot volledig gecompenseerd.

Klik op de link voor onze Climate Neutral Certificaat: Certificate

Doelstelling 2018
Naar verwachting zullen de maatregelen die we hebben getroffen en nog zullen treffen tot een verdere reductie van onze CO2-uitstoot leiden. In 2018 willen we onze uitstoot reduceren tot onder de 12,0 ton CO2. Ook deze uitstoot zullen we weer volledig compenseren door Golden Standards aan te schaffen