Privacy Statement NODR

Privacy beleid

NODR bv verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. NODR is zich er van bewust dat betrokkenen er op moeten kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verwerkt altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij informeren u hier graag over.

Wat doet NODR?

NODR neemt het gehele schadeproces voor zijn rekening. De NODR Expertisedienst stelt de omvang van de schade vast en maakt een expertiserapport op. NODR Schadeverhaal, onderzoekt de toedracht, verhaalt de schade op de veroorzaker of de verzekeringsmaatschappij en gaat daarvoor zo nodig naar de rechter. NODR WA-service module behandelt wettelijke aansprakelijkstellingen gericht aan de wegbeheerder, waarvoor de Aansprakelijkheidsverzekering Overheden dekking zou bieden en bovendien waarbij geen sprake is van letsel en het schadebedrag onder het Eigen Risico blijft.

Hoe komt NODR aan gegevens?

In dit proces wordt administratief een aantal gegevens vastgelegd en worden ook gegevens uitgewisseld, bijvoorbeeld met verzekeraars en politie. Het gaat o.a. om foto’s en beschrijvingen van de schades, kentekens, polisnummers (in het kader van de WAM) en politiemutaties.

De gegevens die wij verzamelen, worden door relaties en burgers vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via e-mail, via de NODR-App of via de website.

Waarom verwerkt NODR (persoons)gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven.

Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel worden verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als kantoor, of één van onze cliënten, als verantwoordelijke, rust. Ten slotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze cliënten. Dit is het geval wanneer wij deze belangen van onze cliënten behartigen bij het verhalen van schade, of hierover adviseren. In dat kader kunnen wij persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij ons zijn.

Wat doet NODR met persoonsgegevens?

Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met al onze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden. Indien u cliënt bent, of hiervoor toestemming heeft gegeven, worden uw contactgegevens tevens gebruikt voor nieuwsbrieven of uitnodigingen voor klantevenementen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden.

Na afronding van een zaak, archiveren wij de gegevens. Deze worden nog 5 tot 7 jaar lang bewaard. Dit zijn minimale termijnen waarin er op fiscaal of juridisch gebied (verjaring) eventueel nog zaken kunnen gaan spelen.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier) hier toegang tot hebben (inzage);
  • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn (vergetelheid);
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);
  • U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een advocaat (dataportabiliteit);
  • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);
  • U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in zo’n geval over informeren.

Wijzigen van dit Privacy Statement

NODR BV heeft het recht om dit Privacy Statement aan te passen.

Contact

Heeft u na het lezen van ons statement nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met NODR BV via onze website www.nodr.nl, of 020-3790073, of e-mailen naar onze contactpersoon mevrouw M. van Herwijnen, mvanherwijnen@nodr.nl.