Liters verf op de weg. NODR weet raad!

08 november 2017

5 kilometer latex gelekt op de openbare weg. Wat nu?

Provincies en gemeenten krijgen dagelijks te maken met verschillende vormen van schade aan objecten in de buitenruimte, variërend van klein tot zeer omvangrijk. Soms is er sprake van een zeer uitzonderlijk schadegeval. Hoe ga je hier als overheid mee om? Welke praktische en juridische stappen moeten worden gezet? Hoe krijg je als overheid de juiste schadesom vergoed? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die aan de orde komen bij gemeenten en provincies wanneer er sprake is van een schade.

Een voorbeeld van een bijzonder schadegeval is het voorval waarbij op een zaterdagnacht een enorme hoeveelheid latex op de provinciale weg terechtkwam, verspreid over een breedte van een meter en een lengte van vijf kilometer. Welke maatregelen tref je als medewerker van de provincie wanneer je zo een schademelding ontvangt? Wat kan NODR voor overheden betekenen in dergelijke schadesituaties?

Situatieschets: 5 kilometer verf op de provinciale weg

Een provinciale medewerker krijgt zaterdagnacht telefonisch bericht over een schadegeval. Er blijkt een grote hoeveelheid verf uit de lading van een rijdende vrachtwagen gelekt. Deze is op het asfalt terechtgekomen. De verf ligt verspreid over enkele kilometers op de provinciale weg.

De provinciale medewerker neemt volgens protocol direct contact op met NODR om te schade te melden. De dienstdoende expert van NODR stapt onmiddellijk in de auto en gaat op weg naar de schadelocatie om de schade te beoordelen en vast te leggen op camera. Ook de provinciale medewerker is ter plaatse. Op het moment dat het voorval gebeurde, was de exacte oorzaak nog niet bekend. NODR kan ter plaatse vaststellen wie de veroorzaker is van de schade; in dit geval de vrachtwagenchauffeur. Er wordt door de provinciale medewerker diezelfde nacht al contact gezocht met een schadehersteller om de verf zo spoedig mogelijk van het asfalt te verwijderen, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. De expert van NODR blijft ter plaatse om de door de hersteller ingezet materiaal en materieel fotografisch vast te leggen.

Nadat de expert van NODR de aangetroffen schade zo objectief mogelijk heeft vastgelegd en heeft achterhaald wie alle betrokkenen zijn, legt hij alle verzamelde informatie digitaal vast. Zodra bekend is welke schade-expert van de verzekeraar van de veroorzaker de zaak in behandeling krijgt, kan NODR de informatie direct overdragen.

Het zo spoedig mogelijk beoordelen en vastleggen van een schade is van cruciaal belang om een schade met succes te kunnen verhalen. De verzamelde gegevens dienen namelijk als bewijsvoering voor de exacte omvang van de schade. Zo kan te allen tijde aangetoond worden hoe groot de omvang van de schade is voor de benadeelde, in dit geval de provincie.

Het schadetraject van dit incident loopt momenteel nog. Wordt vervolgd!

NODR als belangenbehartiger van gemeenten en provincies

NODR kan indien gewenst optreden als eerste contactpersoon voor overheden bij schademeldingen. Het calamiteitenteam van een gemeente of provincie kan NODR ieder moment inschakelen. Ook voor tips en tricks om uitkomst te bieden wat te doen en waaraan te denken bij schade aan objecten in de buitenruimte.

Het komt zelden voor dat er midden in nacht gebeld wordt met een schademelding. Niet in alle schadegevallen hoeft NODR direct zelf ter plaatse aanwezig te zijn. In veel situaties kan NODR dus de medewerkers van gemeenten of provincies die ter plaatse zijn, telefonisch te woord staan en ondersteunen bij de beoordeling en vastlegging van de schade.

In beginsel is het de taak van NODR om namens de gemeente of provincie op te treden als belangenbehartiger. De benadeelde partij, in het geval van het verfincident de provincie, heeft er immers groot belang bij dat haar belangen ter plaatse optimaal behartigd worden voor een succesvol schadeverhaal.

Spel van schade-expertise

NODR vervult een tweeledige rol in het complete schadetraject: van expert richting de schade-expert van de veroorzaker én die van expert richting eigen opdrachtgever. Twee verschillende partijen met eigen belangen en verwachtingen in het complexe “spel van schade-expertise”. De experts van NODR weten als geen ander dit spel volgens de juiste spelregels te spelen. Daardoor staat NODR garant voor een adequate afhandeling en een correct en gerechtvaardigd schadebedrag.

Kunnen alle kosten geclaimd worden? Nee, niet altijd!

Overheden dienen het publiek belang. Op het gebied van schade-incidenten kan dit erin resulteren dat gemeenten ervan uitgaan dat men acuut aan de slag moet om schade, veroorzaakt aan objecten in de buitenruimte, te herstellen. In de ogen van gemeenten is er automatisch sprake van een spoedkwestie, in de ogen van een verzekeraar is dit echter niet altijd zo. Dit misverstand kan tot gevolg hebben dat het verschil tussen spoedkosten en niet-spoedkosten, onderwerp van discussie wordt. Schakel de expert van NODR in voor advies en ondersteuning om deze discussie te voorkomen of succesvol te voeren.

24/7 met raad en daad

Daarnaast zijn er gemeenten die van mening zijn dat ze het verhalen van schade prima zelf kunnen en zijn er gemeenten die sceptisch tegenover het inschakelen van een schade-expert staan. Ze realiseren zich vaak niet dat het complete schadetraject complex is maar ook arbeidsintensief en kennisintensief.

Door bezuinigingen heeft er de afgelopen tien tot vijftien jaar een verschuiving plaatsgevonden wat betreft medewerkers binnen gemeenten, namelijk die van specialist pur sang naar hedendaagse generalist. NODR kan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de schadeportefeuille 24/7 met raad en daad bijstaan.

NODR ontzorgt overheden in het gehele gecompliceerde schadetraject.

De slagkracht van NODR

Het inschakelen van een onafhankelijk en objectief schade-expert zoals NODR levert gemeenten voordelen en kansen op. Waarom?

Onze experts komen snel tot de kern van een probleem. Ze opereren 100% objectief, onafhankelijk en oplossingsgericht. Ze weten hoofdzaken van bijzaken te scheiden.  Ze fungeren als intermediair tussen betrokkenen en zorgen voor helderheid en duidelijkheid. Ze beoordelen een schade uiterst zorgvuldig en verliezen het belang van de cliënt nimmer uit het oog.

Wij handelen open, eerlijk en kritisch, ook richting onze opdrachtgevers. Wij zijn ervan overtuigd dat dit resulteert in een onderling waardevolle en duurzame samenwerking.

NODR beschikt over de juiste juridische kennis en expertise en geeft op het juiste moment de juiste hoeveelheid gas en tegengas in het “spel van schade-expertise”.

Elke situatie is anders en behoeft een andere aanpak. Onze experts kunnen dankzij jarenlange ervaring elk schadegeval behandelen. Wij maken graag van uw probleem ons probleem. Ontzorgen heet dat!

Als je iets doet, doe het dan goed

Bij NODR staat een gedegen advies centraal. Wij zien het als onze taak om gemeenten een helpende hand te bieden. Gemeenten mogen ons altijd benaderen met een schadekwestie. Wij voorzien ze met plezier van een vrijblijvend advies. Vervolgens is het aan de gemeente zelf om te besluiten of ze gebruik willen maken van onze diensten of dat ze zelf aan de slag gaat met de schadekwestie.

Wij kunnen ook eenmalig als onafhankelijk expert worden ingeschakeld. Wat bij ons centraal staat, is dat schades door gemeenten met succes verhaald worden!