Wat is een boom in geval van schade nog waard?

18 april 2018

Wat voor gevolgen heeft gewijzigde norm boomschades voor gemeenten?

NODR verhaalt diverse schadesoorten voor gemeenten waaronder schade veroorzaakt aan gemeentelijk groen. Onder gemeentelijk groen worden heggen, groenstroken, bloemperken, bomen en dergelijke verstaan.

Boomschade: de ene boom is de andere niet
In Nederland bestaan in principe twee verschillende rekenmethodes voor de waardebepaling en schadeberekening van bomen: ‘Methode Raad’ en ‘Rekenmodel Boomwaarde’. Laatgenoemde rekenmethode is speciaal ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) ter verbetering en vervanging van eerstgenoemde rekenmethode. De praktische rekenmethode van de NVTB heeft een andere benadering, namelijk een cijfermatige benadering gecombineerd met inhoudelijke kennis over bomen en boomverzorging.

Na een recentelijke uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over boomschade, aangespannen door de schadeveroorzaker, zijn beide rekenmethodes niet meer van toepassing op iedere situatie waarbij sprake is van beschadiging van een boom. De Hoge Raad was in de betreffende zaak namelijk van oordeel dat wanneer een boom wordt beschadigd zonder dat vervanging noodzakelijk is, de boom tot het moment van beschadiging zijn functie volledig heeft vervuld en daarna nog deels vervult. Naar aanleiding van deze uitspraak is de NVTB momenteel bezig met een actualisatie van hun rekenmodel.

Geld groeit niet aan gemeentelijke bomen
De uitspraak van de Hoge Raad heeft belangrijke gevolgen voor het vergoeden van schade veroorzaakt aan gemeentelijke bomen. Wanneer een boom beschadigd raakt en de boom overleeft deze beschadiging, lijdt de eigenaar van de betreffende boom volgens de redenatie van de Hoge Raad geen schade. Bomen worden beschouwd als een levend wezen en kunnen zichzelf herstellen. Als een boom alleen bast- en/of spintschade heeft opgelopen, is die schade sinds de uitspraak van de Hoge Raad dan ook niet meer verhaalbaar. Zo’n boom is volgens de huidige jurisprudentie niet dermate beschadigd dat deze vervangen dient te worden door een nieuwe boom, zal (zelf) herstellen en om die reden is er geen sprake van schade.

Eerlijk en juist schade claimen
NODR is groot voorstander van het eerlijk en correct claimen van schades, zo ook schade veroorzaakt aan bomen. Het kwam voor ons niet als verrassing dat het tijd is voor een aangepaste rekenmethode, zodat schadebedragen nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld. Wij begrijpen de denkwijze van de Hoge Raad, maar zijn van mening dat zij onvoldoende rekenschap heeft gegeven van consequenties van de uitspraak. Het gaat ons een brug te ver dat alle schades aan bomen op exact dezelfde wijze worden behandeld. Naar onze mening is enige nuancering hier op zijn plaats.

Gevolgen uitspraak Hoge Raad voor gemeenten
De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen invloed op schadeclaims ingediend en afgehandeld vóór 15 december 2017. De uitspraak heeft wel gevolgen voor schades die voor die datum zijn ontstaan, maar nog niet zijn afgewikkeld, huidige én toekomstige schadeclaims. Welke schadekosten kunnen wel/niet worden verhaald?

 Bomen die total loss worden verklaard, oftewel het volledig verloren gaan van een boom, kunnen nog steeds in zijn geheel worden verhaald op de schadeveroorzaker. Voor de boomwaardebepaling en de schadeberekening blijft de huidige NVTB methode in beginsel overeind. Ook kan in dergelijke schadesituaties de Methode Raad worden toegepast. Een derde manier voor het bepalen van de hoogte van het schadebedrag, is het berekenen van de vervangingswaarde van de boom via het opvragen van offertes. Het maakt in principe niet uit op welke wijze deze schade wordt vastgesteld, mits het leidt tot een redelijke en billijke vaststelling van de schadeomvang.

Ook schades veroorzaakt aan bomen die een gevaar vormen voor mens en dier, kunnen worden verhaald op de schadeveroorzaker. Bijvoorbeeld wanneer een aanrijding heeft plaatsgevonden waarbij een boom dermate is beschadigd dat de kans reëel is dat deze omvalt.

Tot slot zijn kosten om het herstel van bomen te bevorderen ook nog gewoon verhaalbaar.

Zoals reeds eerder vermeld, is de schade aan bomen die uitsluitend uit bast- en/of spintschade bestaan niet meer verhaalbaar. Bomen hebben een (zelf)herstellend vermogen en overleven dergelijke schades. Vervanging is niet noodzakelijk.

Wij adviseren gemeenten om alle schades veroorzaakt aan bomen aan ons te blijven melden. Wij kunnen vervolgens snel en eenvoudig vaststellen welke boomschades wel en niet in aanmerking komen voor een schadevergoeding. 

Vraag het de expert
Boomschade verhalen is een heus specialisme en vraagt om de juiste kennis en expertise. Is er sprake van schade aan bomen in uw gemeente? Heeft u vragen over welke herstelkosten aan bomen mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen? Heeft u hulp nodig bij het vaststellen van de exacte schadeomvang?

Neem contact op met onze schade-experts via e-mail info@nodr.nl of telefoonnummer 020 – 379 00 73 voor meer informatie en/of advies. Wij helpen u graag verder!