Oeps! Met de neus in de berm. Wat nu?

05 februari 2020

NODR verstaat de complexiteit van het verhalen van bermschade.

Bermen, ze beslaan onze buitenruimte in vele variaties. Bijvoorbeeld een berm vol planten die een rijbaan van een trottoir scheidt, een grasstrook naast een provinciale weg of een fleurig bloemperk in een woonbuurt. Elke berm vervult een specifieke functie. De functie kan zijn het van elkaar scheiden van rijbanen, het verhogen van de belevingswaarde van weggebruikers, het bieden van ruimte voor bewegwijzering en het bieden van uitwijkruimte in geval van nood. De enorme diversiteit aan soorten, functies en locaties maakt dat het verhalen van schade aan een berm niet eenvoudig is.

Wanneer is er sprake van schade?
Bermen liggen er met een reden. Afhankelijk van de functie van de berm moet worden bepaald of er sprake is van schade. Niet elke beschadiging aan een berm leidt namelijk tot schade. Met schade wordt verstaan het financiële nadeel dat wordt geleden.

Wanneer is een bermschade verhaalbaar?
Wanneer minstens aan een van de volgende twee criteria wordt voldaan, is de schade aan een berm verhaalbaar:

1. Als de berm in zijn functionaliteit is aangetast en/of
2. De berm een gevaar oplevert voor andere weggebruikers

Voorbeeld: Wanneer een bestelwagen een diep bermspoor heeft getrokken naast een weg, dusdanig dat dit de kans op een ongeluk vergroot en daarmee een gevaar vormt voor andere weggebruikers, is de schade aan de berm verhaalbaar.

Waar kan de schade aan een berm worden verhaald?
Als aan minimaal een van eerdergenoemde criteria wordt voldaan, is de schade (bestaande uit de herstelkosten) in beginsel verhaalbaar op de schadeveroorzaker. Wanneer de schadeveroorzaker onbekend is, kan in specifieke gevallen een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze stelt echter wel dat de schade is ontstaan als gevolg van één incident. Wanneer de schade is veroorzaakt door meerdere incidenten, is deze per definitie niet verhaalbaar bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Voorbeeld: Een aantal vrachtwagens keren regelmatig op exact dezelfde plek in een berm op een industrieterrein. Hierdoor is schade ontstaan aan de berm. Samen zijn de vrachtwagens verantwoordelijk voor de schade en dus is deze niet verhaalbaar bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Deskundige beoordeling belangrijk
Om schades aan bermen met succes te kunnen verhalen, beoordelen wij meldingen kritisch. Zo is het onder meer van belang om nauwkeurig te onderzoeken waar de berm zich bevindt en hoe de belijning van de weg ter plaatse is. Dit doen wij via een kwaliteitseisentoets die een helder antwoord geeft of de schade voldoet aan alle gestelde criteria. Indien ja, ondernemen wij verdere actie om de schade te verhalen bij de juiste partij. Indien nee, is het niet zinvol om vervolgstappen te ondernemen.

Om een goede inschatting en juiste beoordeling te kunnen maken, dien je over de juiste juridische deskundigheid te beschikken. De omvang van de schade is niet zozeer bepalend voor de complexiteit, maar het aantal voorwaarden waar de schade aan moet voldoen om verhaalbaar te zijn. Met name het beoordelen of de schade een gevaar oplevert voor andere weggebruikers of dat de berm in zijn functionaliteit is aangetast, is erg lastig. Onze onafhankelijke experts hebben ruime kennis en ervaring hiermee en zijn gemeenten/provincies graag van dienst.

Hulp nodig? Neem contact op!