NODR ziet stijgende lijn in succesvol schadeverhaal

10 maart 2020

Bewijsvoering met foto’s vormt de basis voor succesvol schade verhalen

Afgelopen jaar hebben de experts van NODR in totaal 20 miljoen euro aan schade verhaald voor opdrachtgevers. Niet alleen hebben wij veel nieuwe opdrachtgevers mogen verwelkomen in 2019 op het gebied van openbare verlichting, ook hebben wij meerdere gemeenten bijgestaan aangaande het verhalen van verontreinigingsincidenten en hebben wij een schade van enorme omvang met succes verhaald. Het is de taak van NODR om opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te adviseren en ondersteunen met het verhalen van schade in de buitenruimte. We zijn dan ook zeer content met het resultaat van 2019.

Openbare verlichting scoort het hoogst

Openbare verlichting vormt een essentieel onderdeel van de buitenruimte. Belangrijke eigenschappen zijn het vergroten van de verkeersveiligheid en bijdragen aan een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. Doordat openbare verlichtingsobjecten in zeer grote getale aanwezig zijn in de openbare ruimte, en onder meer direct naast fietspaden en auto(snel)wegen zijn gepositioneerd, zijn deze objecten kwetsbaar voor schade. Jaarlijks worden duizenden lichtmasten aangereden door motorvoertuigen. In 2019 is schade aan openbare verlichting wederom de grootste schadepost voor gemeenten en provincies gebleken.

Grote stijging verhalen milieuschade
Afgelopen jaar hebben wij 50% meer verontreinigingsincidenten ontvangen en verhaald. Dit komt onder meer doordat wij onze klanten actief hebben gewezen op de verhaalbaarheid van een verontreinigingsvoorval en de kennissessie ‘verhaalbaarheid van verontreinigingsincidenten’ diverse keren hebben georganiseerd. Ook zijn onze experts zeer gespecialiseerd in het verhalen van een milieuschade, variërend van klein tot groot. Voorbeelden van een milieuschade zijn:

  • Door een ongeval is de openbare weg besmeurd geraakt met benzine en/of koelvloeistof
  • Een bus heeft een dieselspoor getrokken op de openbare weg
  • Een auto is uitgebrand waardoor de openbare weg is aangetast
  • Een vrachtwagen heeft zijn lading verloren

De kosten die gepaard gaan met het opheffen en schoonmaken van een milieuschade zijn vaak aanzienlijk. Deze kosten zie je als overheid graag verhaald worden.

Grondige vastlegging bewijslast cruciaal

Uit onze ervaring blijkt dat de schade uitkerende partijen steeds kritischer worden ten aanzien van de bewijslast van schades. Uiterst strikte vastlegging van een schademelding is bij NODR een prominent agendapunt. Het is zaak om zoveel mogelijk gegevens van een schade goed vast te leggen. Des te gedetailleerder een schade is vastgelegd, des de groter de kans dat de schade met succes wordt verhaald.

Wij attenderen onze relaties erop dat zij altijd scherp moeten zijn op een nauwkeurige vastlegging van een melding en vastlegging met foto’s. Onze handige schade app en gestroomlijnd digitaal proces dragen hier effectief aan bij. Ook geven wij presentaties hierover met als voornaamste doel dat alle betrokkenen bij gemeenten, waaronder medewerkers van het klantcontactcentrum en de buitendienst, doordrongen raken van de noodzaak ervan. Het proces van schade herstellen is vaak al wel goed gestroomlijnd binnen gemeenten, het proces van schade verhalen helaas nog niet. NODR brengt hier graag verandering in!

40/60 Verdeling

Vanuit maatschappelijk verantwoord oogpunt is het als onafhankelijk schade expert onze plicht om alles in het werk te stellen om de schadeveroorzaker te achterhalen en zo de juiste partij verantwoordelijk te houden voor de geleden schade.

  • Bij 40% van het totaal aantal schades is de veroorzaker bekend
    - 25% hiervan is reeds bekend bij melding van de schade
    - 15% hiervan weet NODR te achterhalen via buurtonderzoek. Dit is een bijzonder goed resultaat te noemen. De herstelkosten van de schade kunnen in deze gevallen volledig worden verhaald bij de verzekeraar van de veroorzaker.
  • Bij 60% van het totaal aantal schades is de veroorzaker onbekend. Hierbij wordt voor het verhalen van de herstelkosten een beroep gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wilt u hulp bij het verhalen van schades in 2020? Neem contact op!