Schade aan te laag hangend bord. Is dit verhaalbaar?

16 maart 2021

Wees altijd scherp bij de plaatsing van verkeersborden. Slechts één centimeter kan al het verschil maken!

Vrijwel dagelijks raakt, ergens in het land, een verkeersbord boven de weg beschadigd door een motorrijtuig. Kan je er automatisch vanuit gaan dat de schade verhaald kan worden. Deze is immers veroorzaakt door en met een motorrijtuig, toch? De praktijk wijst nog wel eens anders uit.

Alleen als de bestuurder van het voertuig een fout heeft gemaakt, kan de schade worden verhaald. De bestuurder moet iets hebben gedaan wat een onrechtmatige daad oplevert. Uit onze ervaring blijkt dat overheden zich dit niet altijd realiseren. Dit maakt de uitspraak van de rechtbank, in een recente case, duidelijk waarbij een gemeente aansprakelijk is door een te laag hangend verkeersbord.

Niet conform de norm

Aan gemeenten en overheden de verantwoordelijke taak om te zorgen voor een veilige buitenruimte, waarin burgers zich onbezorgd kunnen begeven. In de praktijk kan het misgaan als het aankomt op een veilige weginrichting waarbij de kans op schade gering is.

Voor rijbanen binnen de bebouwde kom geldt de norm dat deze volledig obstakelvrij zijn en een vrije doorrijhoogte van minimaal 4,50 meter hebben. Voor fiets- en voetpaden geldt een voorgeschreven hoogte van minimaal 2,20 meter. En ook deze moeten obstakelvrij zijn. Als van de vastgestelde normen wordt afgeweken, is de kans aanwezig dat er schade wordt geleden door een weggebruiker.

Voorbeeld 1:
Een verkeersbord is gemonteerd op een hoogte van 3,80 meter boven de weg. Vooraf wordt niet gewaarschuwd voor het lager hangende bord. Een 4 meter hoge vrachtwagen rijdt over de weg en beschadigt vervolgens het verkeersbord. Is de schade aan het bord verhaalbaar?

Antwoord: Nee. Het verkeersbord hing niet volgens de geldende norm en er werd vooraf niet gewaarschuwd. De weginrichting is niet correct ingericht door de gemeente. De gemeente zou zelfs voor de schade aan de vrachtwagen aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Voorbeeld 2:
Een scooterrijder rijdt op een grijze, grauwe dag op een fietspad. Plots botst de scooterrijder tegen een verkeersbord. Het bord hangt op een hoogte van 1,75 meter en is door de slechte weersomstandigheden slecht zichtbaar. Is de schade aan het bord verhaalbaar?

Antwoord: Nee. Het verkeersbord hangt niet op een minimale hoogte van 2,20 meter. De kans is daardoor aanwezig dat de scooterrijder ermee in aanraking komt. De gemeente heeft het fietspad niet conform de geldende norm ingericht. De gemeente zou zelfs voor de (letsel)schade van de scooterrijder aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Blijf altijd scherp en houd je aan de vastgestelde normen

Vooral bij het plaatsen van tijdelijke bebording gaat het regelmatig mis. In geval van omleidingsroutes komt het voor dat er in de haast verkeersborden aan lichtmasten worden bevestigd die gedeeltelijk over de rijbaan of het trottoir uitsteken, zonder rekening te houden met de minimale hoogten van 4,50 en 2,20 meter binnen de bebouwde kom.

Mocht er dan schade ontstaan aan een verkeersbord, veroorzaakt door een weggebruiker, kun je er als gemeente of provincie van uitgaan dat deze niet verhaalbaar is. Bovendien is de kans aanwezig dat je ook de eventuele materiële schade van de weggebruiker en/of letselschade moet vergoeden.

Ons advies: Wees ALTIJD alert over hoe u de weg inricht. Zorg dat alle buitendienstmedewerkers op de hoogte zijn van de wettelijk vastgestelde normen. En maak hen bewust van de gevaren en mogelijke risico’s als de (tijdelijke) bebording niet goed wordt geplaatst. Slechts één centimeter kan al het verschil maken!

Lees hier de uitspraak van de rechtbank in de case ‘fietser botst tegen laag hangend bord op trottoir’.

Meer weten?

Neem contact met ons op.