Oeps! Met de neus in de berm, hoe zat dat ook alweer?

30 oktober 2023

Elke berm vervult een functie. De functie kan zijn het scheiden van rijbanen, verhoging van de belevingswaarde, ruimte voor bewegwijzering en uitwijken bij nood. De diversiteit maakt dat het verhalen van schade aan een berm niet eenvoudig is.

Wanneer is er eigenlijk sprake van schade? Het lijkt soms een ‘duidelijke’ zaak, maar is dat ook zo?

Bermen liggen er met een reden. Afhankelijk van de functie van de berm moet worden bepaald of er sprake is van schade. Niet elke beschadiging aan een berm leidt namelijk tot schade. Met schade wordt verstaan het financiële nadeel dat wordt geleden.

Wanneer is een bermschade verhaalbaar?

Wanneer minstens aan een van de volgende twee criteria wordt voldaan, is de schade aan een berm verhaalbaar:

  1. Als de berm in zijn functionaliteit is aangetast en/of
  2. De berm een gevaar oplevert voor andere weggebruikers

Voorbeeld: Wanneer een bestelwagen een diep bermspoor heeft getrokken naast een weg, dusdanig dat dit de kans op een ongeluk vergroot en daarmee een gevaar vormt voor andere weggebruikers, is de schade aan de berm verhaalbaar.

Waar kan de schade aan een berm worden verhaald? NODR geeft hierin advies

Als aan minimaal een van eerdergenoemde criteria wordt voldaan, is de schade (bestaande uit de herstelkosten) in beginsel verhaalbaar op de schadeveroorzaker. Wanneer de schadeveroorzaker onbekend is, kan in specifieke gevallen een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze stelt echter wel dat de schade is ontstaan als gevolg van één incident. Wanneer de schade is veroorzaakt door meerdere incidenten, is deze per definitie niet verhaalbaar bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Voorbeeld: Een aantal vrachtwagens keren regelmatig op exact dezelfde plek in een berm op een industrieterrein. Hierdoor is schade ontstaan aan de berm. Samen zijn de vrachtwagens verantwoordelijk voor de schade en dus is deze niet verhaalbaar bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Deskundige beoordeling belangrijk! Wij hebben de kennis in huis!

Om schades aan bermen met succes te kunnen verhalen, beoordelen wij meldingen kritisch. Zo is het onder meer van belang om nauwkeurig te onderzoeken waar de berm zich bevindt en hoe de belijning van de weg ter plaatse is. Dit doen wij via een kwaliteitseisentoets die een helder antwoord geeft of de schade voldoet aan alle gestelde criteria. Indien ja, ondernemen wij verdere actie om de schade te verhalen bij de juiste partij. Indien nee, is het niet zinvol om vervolgstappen te ondernemen.